Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλωνακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.