Διπλωματικές Εργασίες

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. Την επίβλεψη αναλαμβάνουν μέλη ΕΠ του τμήματος ΤΑΥ καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εγκρίνονται από την ΣΕ του ΠΜΣ μέχρι το πρώτο μισό του 2ου εξαμήνου σπουδών. Αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά από έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή και με έγκριση της συντονιστική επιτροπής του ΜΠΣ.

Οι βαθμοί επιτυχίας για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καταγράφονται στην κλίμακα 0 – 10 (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία θεωρείται το επτά (7) για τη μεταπτυχιακή εργασία.