Αναστολή Φοίτησης/Αποχώρησης

α) Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ.Ε.Σ, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών του για διάστημα ενός (1) έτους. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιπλέον καταβολή αντιτίμου ίσου με το 25% του ετήσιου πληρωτέου ποσού, ως επιπλέον κόστος στο συνολικό ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ.. Αναστολή φοίτησης μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά στο Π.Μ.Σ.

β) Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασίσει να διακόψει την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., υποχρεούται να ενημερώσει έγγραφα τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Σχετικά με την επιστροφή διδάκτρων σε περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. ισχύει ο παρακάτω κανόνας:

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μέχρι και το πέρας του πρώτου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου, παρακρατείται το 15% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαίων διδάκτρων.

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει από την αρχή του δευτέρου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου μέχρι και το πέρας του τρίτου μήνα, παρακρατείται το 50% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαίων διδάκτρων.

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μετά το πέρας του τρίτου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου, παρακρατείται το 100% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαία διδάκτρων.