Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία ορίζεται με απόφαση στην ίδια Συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. που αποφασίζεται και η έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου του Π.Μ.Σ.

Η έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής και η ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατά την έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου του Π.Μ.Σ.

Η συνάφεια του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για την περεταίρω αξιολόγηση.

Ως κριτήρια τελικής επιλογής ορίζονται τα παρακάτω (μέγιστος αριθμός μορίων 100), έπειτα από συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο, ενώ η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ορίζεται από τη Σ.Ε.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Μεγίστη μοριοδότηση
1 Βαθμός πτυχίου (x2.5) 25
2 μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα του   Τμήματος (x1) 10
3 Πτυχιακή εργασία συναφής στο αντικείμενο του ΠΜΣ (βαθμός x 1.5) 15
4 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (αριθμός μορίων = Άριστη γνώση: 10 μόρια, Πολύ καλή γνώση : 7,5 μόρια και Καλή γνώση : 5 μόρια).Σε περίπτωση εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (βαθμός με άριστα το 10 x 0,5). 10
5 υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα 10
6 Η γνώση χειρισμού Η/Υ 6
7 Επαγγελματική εμπειρία 4
8 Συνέντευξη(τα λοιπά σχετικά βιογραφικά στοιχεία, συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την Επιτροπή ) 20
σύνολο 100

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων μεγαλύτερος αριθμός των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το παρόν Π.Μ.Σ. (από τα οποία υπολογίζεται το κριτήριο 2) αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων και της αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και συντάσσει πίνακα κατάταξης τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. και κοινοποιεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. συνέρχεται άμεσα υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, προκειμένου να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα εισακτέων (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο).

Αποδοχή επιλογής εισακτέου

Οι επιλεχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή στο Γραφείο του Π.Μ.Σ. εντός της 1ης εβδομάδας μετά από την ανακοίνωση της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ., αφού συμπληρώσουν τόσο τη σχετική αίτηση, όσο και τα σχετικά έντυπα του Παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής τους, καλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.