Υποβολή Αιτήσεων

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας -Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» (ΦΕΚ 791. τ. Β /23.03.16, και την υπ αριθμ. 01/14-01-2016 απόφαση Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια».

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ, προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στον οποίο θα περιλαμβάνεται:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλωνακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας 2631058253 κ. Κωστίνη Μαρία, από 8:00 – 16:00, e-mail:

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του είναι η 31/08/2016 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2016.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση  [ Εδώ… ].