Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας−Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.