Κανονισμός Λειτουργίας

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018) και από το ακ. έτος 2018-2019 εφαρμόζεται το πλαίσιο που περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του ΠΜΣ όπως ίσχυε (απ. 4680 ΦΕΚ 791/2016)

Το Τμήμα τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ειδίκευσης στην «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α΄ 98), την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β´ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων», το Π.Δ . 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Α΄/05−06−2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων –Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» και την υπ’ αρ. ΦΕΚ 791. τ. Β /23.03.16 που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» του τμήματος τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» με τίτλο: «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture».

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις – Σκοπός

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία στη βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση, στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.

Σκοποί του προγράμματος σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης είναι:

 1. Η γνώση και κατανόηση αρχών της υδατοκαλλιέργειας και την ποικιλομορφία των ειδών που καλλιεργούνται και των σύγχρονων εξελίξεων.

 2. Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.

 3. Ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές

 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονική πηγές.

 5. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.

 6. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα.

 7. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Άρθρο 2

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture».

Άρθρο 3

Όργανα-διοίκηση

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής (άρθ. 2, Ν. 3685/08):

α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ ΔΕ) η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το όργανο αυτό είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της Συντονιστικής Επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων σε διδάσκοντες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις του Ν. 3685/08.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Τα μέλη Ε.Π. που συμμετέχουν στη Σ.Ε., ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διατριβών. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και η θητεία τους λήγει με τη συμπλήρωση δύο (2) κύκλων μεταπτυχιακών σπουδών, με δυνατότητα ανανέωσης. Στοιχεία λειτουργίας της Σ.Ε. αφορούν στα:

1) Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., όποτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη.

2) Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της.

3) Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση που είναι παρόντες μόνο τρεις (3) απαιτείται ομοφωνία για οποιαδήποτε απόφαση. Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

4) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαμβάνονται υπόψη από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. δια του Διευθυντή.

5) Η Σ.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων του Γραφείου του Π.Μ.Σ.

6) Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από τον Οργανωτικό Υπεύθυνο ή από ένα μέλος του Γραφείου του Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης.

7) Η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ τον ορισμό του Επιβλέποντα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (μ.δ.ε.), καθώς και των ενδεχόμενων συνεπιβλέποντων για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή

8) Η Σ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. για κάθε θέμα που τους αφορά.

δ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και προεδρεύει της Σ.Ε. Συγκεκριμένα:

1) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ.

2) Ένα από τα υπόλοιπα μέλη ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής της Σ.Ε., ο οποίος αντικαθιστά το Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος, ή απουσίας. Η θητεία του Διευθυντή λήγει με τη συμπλήρωση δύο (2) κύκλων του Π.Μ.Σ., με δυνατότητα ανανέωσης.

3) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλισή της, την εισήγηση κάθε θέματος προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ., καθώς και στην υλοποίηση των αποφάσεών της.

4) Σε περίπτωση παραίτησης, ή μακροχρόνιας απουσίας, ή αμέλειας, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση του Διευθυντή.

ε) Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει, με θητεία δύο (2) ετών, τις παρακάτω Επιτροπές, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο:

1) Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Ε.Π. του Τμήματος (παρ. 2, άρθ. 4, Ν. 3685/08), σε ποσοστό 40% Καθηγητές, 20% Αναπληρωτές Καθηγητές, 20 % Επίκουροι Καθηγητές και 20% καθηγητές εφαρμογών, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των μελών Δ.Ε.Π. Της Επιτροπής αυτής προεδρεύει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο αναπληρωτής του.

Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, αποτελούν τα παρακάτω:

α) Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

β) Τελική κατάταξη εισερχομένων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Π.Μ.Σ.

2) Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας αποτελούν: Τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, στον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, στη λογοκλοπή εργασιών κτλ.

3) Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται ομοίως από τρία (3) μέλη Ε.Π. του Τμήματος, ανεξαρτήτου βαθμίδας.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο.

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών, επικουρούμενη από τον Οργανωτικό Υπεύθυνο και το Γραφείο του Π.Μ.Σ., που λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος και το Γραφείο του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνοι για:

1) Την προετοιμασία και διεξαγωγή των εξετάσεων επιλογής των υποψηφίων,

2) τη γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.,

3) τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.,

4) τη λογιστική και διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Το Γραφείο του Π.Μ.Σ. διατηρεί:

1) Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων,

2) μητρώο εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών,

3) βιβλίο εσόδων – εξόδων του Π.Μ.Σ.,

4) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Σ.Ε.,

5) λογισμικό ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης.

 Άρθρο 4

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων

 1. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η διδασκαλία των μαθημάτων και οι εργαστηριακές ασκήσεις ανατίθενται σε:

α) Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και μέλη ΕΠ και ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΤΕΙ, ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

β) Μέλη Ε.Π/ΔΕΠ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

γ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και κατέχουν επαρκή επιστημονική, ή ερευνητική, ή συγγραφική δραστηριότητα.

δ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ ΔΕ να απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ.
 2. Είναι δυνατό να συμμετέχουν στην εκτέλεση των εργαστηριακών και λοιπών συναφών υποστηρικτικών εργασιών του Π.Μ.Σ. μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., του Τμήματος
 3. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το ανατιθέμενο μάθημα.
 4. Για τα μέλη ΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ ΔΕ, η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών Ε.Π. του Τμήματος.

Άρθρο 5.

Προϋποθέσεις, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 Κατηγορίες Υποψηφίων – Αριθμός εισακτέων-προκήρυξη

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων δύναται να επανακαθορισθεί.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων σε κάθε κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ, το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. και του ΤΕΙ ΔΕ.

Αίτηση-δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση με επισυναπτόμενο φάκελο στη Γραμματεία τoυ Π.Μ.Σ., στον οποίο θα περιλαμβάνεται:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στον οποίο θα περιλαμβάνεται:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλωνακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

 6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.

 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ

 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.

Είναι δυνατό να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι που προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Διαδικασία Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία ορίζεται με απόφαση στην ίδια Συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. που αποφασίζεται και η έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου του Π.Μ.Σ.

Η έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής και η ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατά την έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου του Π.Μ.Σ.

Η συνάφεια του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση για την περεταίρω αξιολόγηση.

Ως κριτήρια τελικής επιλογής ορίζονται τα παρακάτω (μέγιστος αριθμός μορίων 100), έπειτα από συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο, ενώ η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ορίζεται από τη Σ.Ε.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Μεγίστη μοριοδότηση
1 Βαθμός πτυχίου (x2.5) 25
2 μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα του   Τμήματος (x1) 10
3 Πτυχιακή εργασία συναφής στο αντικείμενο του ΠΜΣ (βαθμός x 1.5) 15
4 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (αριθμός μορίων = Άριστη γνώση: 10 μόρια, Πολύ καλή γνώση : 7,5 μόρια και Καλή γνώση : 5 μόρια).

Σε περίπτωση εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (βαθμός με άριστα το 10 x 0,5).

10
5 υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα 10
6 Η γνώση χειρισμού Η/Υ 6
7 Επαγγελματική εμπειρία 4
8 Συνέντευξη

(τα λοιπά σχετικά βιογραφικά στοιχεία, συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την Επιτροπή )

20
σύνολο 100

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων μεγαλύτερος αριθμός των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το παρόν Π.Μ.Σ. (από τα οποία υπολογίζεται το κριτήριο 2) αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων και της αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου κάθε έτους και συντάσσει πίνακα κατάταξης τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. και κοινοποιεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. συνέρχεται άμεσα υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, προκειμένου να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα εισακτέων (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο).

Αποδοχή επιλογής εισακτέου

Οι επιλεχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή στο Γραφείο του Π.Μ.Σ. εντός της 1ης εβδομάδας μετά από την ανακοίνωση της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ., αφού συμπληρώσουν τόσο τη σχετική αίτηση, όσο και τα σχετικά έντυπα του Παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εγγραφής τους, καλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Άρθρο 6.

Διάρκεια– πρόγραμμα μαθημάτων- Εξετάσεις

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η μεγίστη διάρκεια μπορεί να είναι μέχρι 6 εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων-φοίτηση

Τo Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία (με μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφίας και ασκήσεις),

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ή η αγγλική.

Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 διδακτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 διδακτικές μονάδες.

Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 36 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Ειδική φοίτηση

Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ανήκουν στους φοιτητές του ΠΜΣ να συμμετάσχουν -μετά από σχετική αίτησή τους στην συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, να συμμετάσχουν σε ένα έως δύο μαθήματα (εκτός της μεταπτυχιακή Εργασίας)  (μέχρι 16 ECTS συνολικά).

Το κόστος για τους μη φοιτητές του ΠΜΣ είναι 300 ευρώ ανά μάθημα.

Το σύνολο των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν θα ξεπερνά το 30 % του συνόλου των φοιτούντων στο πρόγραμμα. Στους συμμετέχοντες μετά τη επιτυχή παρακολούθησης και εξέταση του μαθήματος θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό  επιτυχούς παρακολούθησης ανά μάθημα με την μεταφορά των σχετικών ECTS. Σε περίπτωση που κάποιος, κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα του ΠΜΣ και μετέπειτα εισαχθεί ως φοιτητής πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ, έχει το δικαίωμα μεταφοράς των σχετικών ECTS, δίχως όμως απαλλαγή από τα πλήρη δίδακτρα του προγράμματος.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μετά από σχετική δια ιδρυματική συμφωνία μέσω του προγράμματος ERASMUS, να δεχθεί ενδιαφερόμενους είτε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είτε ολόκληρου του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακή Εργασίας, με το αντίστοιχο κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές η γλώσσα είναι τα Αγγλικά.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

1ο Εξάμηνο (ECTS 30)

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ECTS 7)

 • YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (ECTS 7)

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ (ECTS 8)

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ECTS 8)

2ο Εξάμηνο (ECTS 30)

 • ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 6)

 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ECTS 5)

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 5)

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ECTS 5)

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ECTS 4)

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ECTS 5)

3ο Εξάμηνο (ECTS 30)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Αναστολή φοίτησης/αποχώρησης από το ΠΜΣ

α) Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για το οποίο αποφαίνεται η Γ.Σ.Ε.Σ, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών του για διάστημα ενός (1) έτους. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιπλέον καταβολή αντιτίμου ίσου με το 25% του ετήσιου πληρωτέου ποσού, ως επιπλέον κόστος στο συνολικό ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ.. Αναστολή φοίτησης μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά στο Π.Μ.Σ.

β) Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασίσει να διακόψει την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., υποχρεούται να ενημερώσει έγγραφα τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Σχετικά με την επιστροφή διδάκτρων σε περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. ισχύει ο παρακάτω κανόνας:

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μέχρι και το πέρας του πρώτου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου, παρακρατείται το 15% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαίων διδάκτρων.

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει από την αρχή του δευτέρου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου μέχρι και το πέρας του τρίτου μήνα, παρακρατείται το 50% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαίων διδάκτρων.

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μετά το πέρας του τρίτου μήνα από την έναρξη του εξαμήνου, παρακρατείται το 100% των καταβαλλόμενων εξαμηνιαία διδάκτρων.

Εξετάσεις-μεταπτυχιακή εργασία-βαθμολογία

Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα καταγράφονται στην κλίμακα 0 – 10 (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία θεωρείται το έξι (6) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και το επτά (7) για τη μεταπτυχιακή εργασία.

Οι σπουδές φοιτητή, ο οποίος έχει απορριφθεί (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, είτε λόγω απουσιών) σε περισσότερα από τρία μαθήματα κατά μέγιστο σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, υ διακόπτονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. Την επίβλεψη αναλαμβάνουν μέλη ΕΠ του τμήματος ΤΑΥ καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εγκρίνονται από την ΣΕ του ΠΜΣ μέχρι το πρώτο μισό του 2ου εξαμήνου σπουδών. Αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά από έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή και με έγκριση της συντονιστική επιτροπής του ΜΠΣ.

Οι αποτυχόντες φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, σε επαναληπτική εξέταση που πραγματοποιείται πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Ο βαθμός αντανακλά την γενική επίδοση του φοιτητή, στην οποία μπορεί να συνυπολογίζονται: Συμμετοχή στις διδασκαλίες/παρακολούθηση των μαθημάτων, Βαθμολογία από την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου, Συμμετοχή στην διαμόρφωση εργαστηριακών ασκήσεων, Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. στα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος, Βαθμολογία τελικής εξέτασης.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Σ.Ε. και το οποίο ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ένα μήνα πριν την έναρξη της. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα (γραπτά, προφορικά, εργασία κτλ.) και αναφέρεται στο οδηγό σπουδών. Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο εντός είκοσι ημερών μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου.

Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β’/2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» . Κατά συνέπεια ο βαθμός ΜΔΕ υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός ΜΔΕ = (Σ(Βi x ECTSi) + Bj x ECTSj ) / 90,

όπου Β ο βαθμός, ECTS τα ECTS του μαθήματος i και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας j, αντίστοιχα.

 Άρθρο 7

Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Υλικοτεχνική Υποδομή

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την υπάρχουσα υποδομή (Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια & Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι).

Άρθρο 8

Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκεμε τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 9

Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο καθορισμός των διδάκτρων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και τα αρμόδια όργανα

Το ύψος των διδάκτρων αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους του Προγράμματος αξιοποιώντας στο έπακρο τόσο τις υπάρχουσες υποδομές του Ιδρύματος όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη υπηρετεί στο ταυ. Με τον τρόπο αυτό, το Π.Μ.Σ. δεν επιβαρύνεται με επιπλέον λειτουργικές δαπάνες που αφορούν την εξασφάλιση εξοπλισμού, ενοικιάσεις χώρων, μετακίνηση διδασκόντων, κλπ.

Με βάση τα παραπάνω και για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των διδάκτρων ισοδυναμεί με συνολικά δίδακτρα ύψους 2000 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.

Κάθε έτος, τα δίδακτρα καταβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η εξόφληση των oφειλoμέvωv είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ταυ Μ.Δ.Ε. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του προγράμματος, ή αποτυχίας του, δε δικαιούται ο φοιτητής να αξιώσει επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθέντων διδάκτρων.

Με εισήγηση της Σ.Ε.και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να δίδεται αποζημίωση στους διδάσκοντες στο παρόν Π.Μ.Σ.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στις 50.000,00€ και αναλύεται ως εξής:

Ποσό ( €)
ΕΣΟΔΑ 50000
ΕΞΟΔΑ
α/α Κατηγορία δαπάνης Ποσό ( €) %
1 Κόστος Εκπαίδευσης 13140 26.3
2 Διοικητική/ Τεχνική Υποστήριξη 3000 6.0
3 Μετακινήσεις –Προσκεκλημένοι Καθηγητές 5000 10.0
4 Αναλώσιμα – Εξοπλισμός –Επιστημονικό Υλικό 10360 20.7
5 Λοιπά 1000 2.0
6 Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 5000 10.0
7 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 12500 25.0
Σύνολο 50000 100.0

Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, το ποσό μεταφέρεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος με ευθύνη της ΣΕ.

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.