Φοίτηση

Τo Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία (με μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφίας και ασκήσεις),

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ή η αγγλική.

Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 διδακτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 διδακτικές μονάδες.

Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 36 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Ειδική φοίτηση

Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ανήκουν στους φοιτητές του ΠΜΣ να συμμετάσχουν -μετά από σχετική αίτησή τους στην συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, να συμμετάσχουν σε ένα έως δύο μαθήματα (εκτός της μεταπτυχιακή Εργασίας)  (μέχρι 16 ECTS συνολικά).

Το κόστος για τους μη φοιτητές του ΠΜΣ είναι 300 ευρώ ανά μάθημα.

Το σύνολο των συμμετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν θα ξεπερνά το 30 % του συνόλου των φοιτούντων στο πρόγραμμα. Στους συμμετέχοντες μετά τη επιτυχή παρακολούθησης και εξέταση του μαθήματος θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό  επιτυχούς παρακολούθησης ανά μάθημα με την μεταφορά των σχετικών ECTS. Σε περίπτωση που κάποιος, κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα του ΠΜΣ και μετέπειτα εισαχθεί ως φοιτητής πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ, έχει το δικαίωμα μεταφοράς των σχετικών ECTS, δίχως όμως απαλλαγή από τα πλήρη δίδακτρα του προγράμματος.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μετά από σχετική δια ιδρυματική συμφωνία μέσω του προγράμματος ERASMUS, να δεχθεί ενδιαφερόμενους είτε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είτε ολόκληρου του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακή Εργασίας, με το αντίστοιχο κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές η γλώσσα είναι τα Αγγλικά.