Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας−Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).