Εξετάσεις

Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Σ.Ε. και το οποίο ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ένα μήνα πριν την έναρξη της.

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα (γραπτά, προφορικά, εργασία κτλ.) και αναφέρεται στο οδηγό σπουδών.

Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο εντός είκοσι ημερών μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου.

Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β’/2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» . Κατά συνέπεια ο βαθμός ΜΔΕ υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός ΜΔΕ = (Σ(Βi x ECTSi) + Bj x ECTSj ) / 90,

όπου Β ο βαθμός, ECTS τα ECTS του μαθήματος i και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας j, αντίστοιχα.

Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα καταγράφονται στην κλίμακα 0 – 10 (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία θεωρείται το έξι (6) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και το επτά (7) για τη μεταπτυχιακή εργασία.

Οι σπουδές φοιτητή, ο οποίος έχει απορριφθεί (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, είτε λόγω απουσιών) σε περισσότερα από τρία μαθήματα κατά μέγιστο σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, υ διακόπτονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

Οι αποτυχόντες φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, σε επαναληπτική εξέταση που πραγματοποιείται πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Ο βαθμός αντανακλά την γενική επίδοση του φοιτητή, στην οποία μπορεί να συνυπολογίζονται: Συμμετοχή στις διδασκαλίες/παρακολούθηση των μαθημάτων, Βαθμολογία από την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου, Συμμετοχή στην διαμόρφωση εργαστηριακών ασκήσεων, Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. στα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος, Βαθμολογία τελικής εξέτασης.