Περίγραμμα Μαθημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ECTS 7)

Εισαγωγή στην Ανάλυση δεδομένων. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Η έννοια του τυπικού σφάλματος. Διαστήματα εμπιστοσύνης., Έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διακύμανσης (one way ANONA, Multifactor ANOVA), Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Το υπόδειγμα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, Πολλαπλή παλινδρόμηση, Ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση σε συστάδες, διαχωριστική ανάλυση, Ανάλυση χρονοσειρών (univariate, bivariate), Ανάλυση κινδύνου, Λήψη αποφάσεων, Αρχές κατασκευής μοντέλων (Ανάλυση περίπτωσης μονάδας κλωβών Μοντελοποίηση ιχθυοπαραγωγής διαδικασίας), Οικολογικά μοντέλα, Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας.

YΔATINO ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (ECTS 7)

Το υδάτινο περιβάλλον (ορισμοί-έννοιες, σύγκριση με τα χερσαία οικοσυστήματα)., Εσωτερικά ύδατα, Θάλασσα. Ζωνώσεις σε θάλασσα, λίμνες και ρέοντα ύδατα, οικολογικοί παράγοντες. Αβιοτικοί παράγοντες., Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά υδάτινων οικοσυστήματων, Πλαγκτονικοί οργανισμοί στα υδάτινα οικοσυστήματα (Φυτοπλαγκτόν, Ζωοπλαγκτόν, προσαρμογές). Βενθικοί οργανισμοί στα υδάτινα οικοσυστήματα (Φυτοβένθος, Ζωοβένθος, προσαρμογές). Επίδραση πλαγκτονικών και βενθικών οργανισμών με τις υδατοκαλλιέργειες (τοξικό φυτοπλαγκτόν, επιβλαβείς ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί), Ιχθύες, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Οστεϊχθύων. Σπουδαιότερες συστηματικές ομάδες χονδριχθύων και οστειχθύων της Μεσογειακής και ειδικότερα της Ελληνικής Ιχθυοπανίδας, Λεσεψιανοί μετανάστες, Παραγωγικότητα οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Γενετική ποικιλότητα, Ευτροφισμός, ρύπανση, Κλιματική αλλαγή

ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ (ECTS 8)

Βιολογία και ανατομικά χαρακτηριστικά πλαγκτονικών οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και βιομάζας, Βιολογία μακροφυκών και φυτοβένθους, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και κατανομής Βιολογία–ανατομία ασπονδύλων οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη, Βιολογία–ανατομία αμφιβίων οργανισμών, αναγνώριση κατάταξη, Τεχνικές μέτρησης αφθονίας και κατανομής, Βιολογία και ανατομία ιχθύων, Φυσιολογία υδρόβιων οργανισμών (φυσιολογία νευρικού, πεπτικού, καρδιαγγειακού, αναπαραγωγικού συστήματος. Αίμα. Νεφροί. Θερμορύθμιση. Ορμόνες και δράσεις τους. έμφαση στους ιχθύες), Παθολογία υδρόβιων οργανισμών (Λιμώδη Νοσήματα. Νοσήματα από Βακτήρια. Νοσήματα από Μύκητες. Παρασιτικά Νοσήματα). Τεχνικές μελέτης, Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά: Μέθοδοι ανάλυσης-μελέτης μορφολογίας οργανισμών (αναλογική, γεωμετρική μορφολογία, σκελετικές ανωμαλίες κτλ), Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά: Μέθοδοι μελέτης ηλικίας οργανισμών. Πυραμίδες ηλικίας, Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά: Μέθοδοι μελέτης βιολογίας αναπαραγωγής οργανισμών , Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά: Μέθοδοι μελέτης διατροφικού φάσματος οργανισμών, τροφικό επίπεδο, Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά: Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας και ρυθμού θνησιμότητας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ECTS 8)

Συλλεκτική αλιεία (ιστορία, αλιευτικά εργαλεία, σκάφη, πλαίσιο χρήσης), Εκστατική καλλιέργεια (Λ/Θ, ιστορία, πλαίσιο χρήσης), Εντατική καλλιέργεια (κλωβοί, δεξαμενές κλπ, Ιστορία, εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας…..), Υπερεντατική καλλιέργεια (κλειστά κυκλώματα κλπ, Ιστορία, εξοπλισμός, είδη, ροή λειτουργίας….) , Ασφάλεια εργασίας.

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 6)

Επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα (απορριπτόμενα, καταστροφές αλιευτικών εργαλείων, επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων, χρήση παράνομων εργαλείων), Εφαρμογή πολυ-ειδικών οικολογικών μοντέλων και ανάπτυξη οικολογικών δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων της αλιείας στη δομή, λειτουργία και δυναμική του οικοσυστήματος, Επιπτώσεις-αλληλεπιδράσεων περιβαλλοντικών (κλιματικές αλλαγές, ροές ποταμών) και ανθρωπογενών παραμέτρων (εμπλουτισμοί, είσοδος ξενικών ειδών) στα ιχθυοαποθέματα και ανάπτυξη μεθόδων διερεύνησης της έντασής τους, Μοντέλα εφαρμογής της δυναμικής των πληθυσμών και της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, Αλληλεπίδραση των ανώτερων τροφικών επιπέδων υδρόβιων οργανισμών (θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά, χελώνες) με την αλιεία, Ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για τη διερεύνηση τάσεων και προτύπων κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων, προβλημάτων της αλιείας και αλληλεπιδράσεων της αλιευτικής δραστηριότητας, environmental ecolabeling, Κώδικας Δεοντολογίας για την αλιεία (Code of Conduct for Responsible Fisheries) και προσαρμογή στους απασχολούμενους και τις εξαρτώμενες από την αλιεία-περιοχές, Παράνομη αλιεία (Κανονισμοί που διέπουν την αλιευτική δραστηριότητα), Κύκλοι ζωής αλιευτικών προϊόντων (Life Cycle Products)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ECTS 5)

Πλωτά συστήματα (νέου τύπου επιπλέοντες κλωβοί, βυθιζόμενοι χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα), Προγράμματα γενετικής επιλογής, Πρακτικές και υλικά φιλικά στο περιβάλλον, Τεχνολογία τροφών και πρακτική διατροφής, Αυτεμβόλια, Βιολογικές καλλιέργειες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECTS 5)

Φυκοκαλλιέργειες, Συστήματα Ανακύκλωσης Νερού, Υδατοπονικά Συστήματα, Ολοκληρωμένες Πολυτροφικές Υδατοκαλλιέργειες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ECTS 5)

Πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων Οδηγία 2000/60, Τεχνικές παρακολούθησης ποιότητας νερού, Προστατευόμενες περιοχές (NATURA 2000, Εθνικά πάρκα, ΘΠΠ), Πλαίσιο για τη προστασία της βιοποικιλότητας (οδηγία 92/43), Θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/58), Χωροταξία υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ, ΠΜΣ κλπ), Αλληλεπιδράσεις αλιείας-υδατοκαλλιέργειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ECTS 4)

Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός παραγωγικών μονάδων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ECTS 5)

Μεταποίηση, Εμπορία, Διασφάλιση ποιότητας και υγιεινής (ISO, HACCP)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ECTS 30)