Αρχική

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ξεκινάει το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),  με τίτλο: «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture» (αρ. απ. 4680, ΦΕΚ Β 791/2016). Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην βιώσιμη παραγωγή, η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην περιβαλλοντική διάσταση στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες επιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου.
Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018) και από το ακ. έτος 2018-2019 εφαρμόζεται το πλαίσιο που περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση.