Προγράμματα-Μελέτες

 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 91

‘Μελέτη της μεταφοράς και διάδοσης ενέργειας σε κολονοειδείς υγρούς κρυστάλλους και φιλμ Λανγκμυιρ-Μπλοντζέτ’

 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 95

‘Οπτικοί αισθητήρες για τη μελέτη της ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων’

 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 95

‘Μελέτη της διάχυσης και μεταφοράς ενέργειας σε οργανωμένα μονομοριακά στρώματα’

 • Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99

‘Νέα Υλικά με βάση Υδατοδιαλυτά Πολυμερή ως Φορείς Βιολογικά Ενεργών Ουσιών’

 • COST Engineering Action 518,  DG XII,  1997-2000

‘Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices’

 • Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας με τη Σλοβενία 1999-2000

‘Χημικές μέθοδοι παρασκευής, εναπόθεση και μελέτη λεπτών υμενίων οξειδίων μετάλλων μεταπτώσεως για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές’

 • Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας με τη Γαλλία 1999-2000

‘Μελέτη της επίδρασης τασιενεργών ουσιών στη  μόλυνση του θαλασσίου μεσογειακού περιβάλλοντος’

 • Πρόγραμμα Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας με τη Σλοβενία 2003-2004

‘Μελέτη νανοδομημένων οργανικών/ανόργανων ιοντικών αγωγών και των εφαρμογών τους σε Φωτοηλεκτροχημικές Ηλιακές κυψελίδες και Ηλεκτροχρωμικά στοιχεία’

 • Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2002-2004

‘Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών’

 • Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣΥποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα 2002-2005’

‘Μελέτη νέων φωτοενεργών υλικών με περιβαλλοντικές εφαρμογές’

 • Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ I ‘Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια’

‘Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών και αντιδραστήρων για τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του H2Ο προς παραγωγή υδρογόνου με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας’

 • Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ‘Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια σε Θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας’

‘Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής στο χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος’