Εργαστήριο

Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Μπαταργιάς Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτιρια,30200, Μεσολόγγι

Τηλ. 2631058424 / 437 (εργ)

email:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης εκπαιδεύει τους φοιτητές του Τμήματος στα μαθήματα «Εισαγωγή στη Γενετική» και «Εφαρμοσμένη Γενετική». Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε τεχνικές απομόνωσης DNA, PCR και RFLP ανάλυση, ανάλυση μικροδορυφορικών τόπων καθώς και στις τεχνικές γενετικής ανάλυσης που συνδέονται με αυτούς τους σημαντές.

bat4

ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης εκπαιδεύει εστιάζεται στη μελέτη της γενετικής των εμπορικών Μεσογειακών ειδών με έμφαση στην απόδοση σε σχέση με κάποιους χαρακτήρες και στη διαχείριση των φυσικών πληθυσμών αυτών των ειδών. Έμφαση δίνεται στην τσιπούρα και το λαβράκι αλλά και σε άλλα είδη όπως Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Dentex dentex.

Τα πεδία ενδιαφέροντος είναι:

 • Ποσοτική Γενετική

  • Ανάλυση των κύριων οικονομικά ενδιαφερόντων χαρακτήρων που είναι στόχοι βελτίωσης (αύξηση, ποιότητα σάρκας, ποσοστό λίπους, ανθεκτικότητα σε ασθένειες).
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων Γενετικής Βελτίωσης, εκτίμηση συνιστωσών διακυμάνσεων και γενετική αξιολόγηση ζώων (π.χ. marker-assisted selection και εκτίμηση κληροδοτικών τιμών).
  • Σχεδιασμό και εκτέλεση γονιδιωματική ανάλυσης (π.χ. συσχέτιση μεταξύ φαινοτύπων και γενετικών σημαντών – QTL ανάλυση)
 • Πληθυσμιακή Γενετική

  • Βασιζόμενη στη μελέτη των πολυμορφισμών πυρηνικού και μιτοχονδριακού DNA και στην περιγραφή της γενετικής ποικιλότητας και διαφοροποίησης των πληθυσμών, των φυλογενετικών τους σχέσεων και της εξέλιξης αυτής της ποικιλότητας.
  • Εφαρμογή των μοριακών σημαντών στην αναγνώριση της δομής και διαχείριση εκμεταλλευόμενων πληθυσμών

bat2ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με:

 • Μέσης δυναμικότητας μέσα απομόνωσης DNA δυναμικότητας έως 192 δειγμάτων την ημέρα
 • Συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Συσκευές κάθετης ηλεκτροφόρησης πολυακρυλαμίδης
 • Θερμοκυκοποιητές
 • Θάλαμο υβριδοποίησης
 • Σύστημα φωτογράφησης και ανάλυσης πηκτωμάτων ικανό για την ανίχνευση ενός εύρους φθοριζόντων χρωστικών
 • UV-Ορατού σπεκτροφωτόμετρο
 • Λυοφιλιωτή
 • ELISA
 • RIA
 • Υπερφυγόκεντρο
 • Φυγοκέντρους
 • Φούρνους και υδατόλουτρο
 • Ψυγείο, καταψύκτη και υπερκαταψύκτη
 • Η/Υ για ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Γενικό εξοπλισμό εργαστηρίου (γυαλικά κ.λ.π.)
 • Ζυγούς
 • pH-μετρο και αγωγιμόμετρο

bat1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • · Dermitzakis E., A. Clark, C. Batargias, A Magoulas, and E. Zouros (1998). Negative covariance indicates mutation bias in a two-locus microsatellite system in the fish Sparus aurata. Genetics 150: 1567-1575.
 • · C. Batargias, M. Dermitzakis, A. Magoulas and E. Zouros (1999). Characterization of six polymorphic microsatellite markers in gilthead seabream, Sparus aurata (Linnaeus 1758). Mol. Ecol. 8(5): 897-898.
 • · KVITT H., M. UCKO, A. ZLOTKIN, C. Batargias, W. KNIBB, A COLORNI (2002). Photobacterium damselae ssp. piscicida: Detection by direct amplification of 16S rRNA gene sequences and genotypic variation as determined by amplified fragment length polymorphism (AFLP). Dis Aquat Org 48: 187–195.
 • · Chatziplis D., Batargias C., Tsigenopoulos C.S., Magoulas A., Kollias S., Kotoulas G., Volckaert F.A.M., Haley C.S. (2007). Mapping quantitative trait loci in European sea bass (Dicentrarchus labrax): The BASSMAP pilot study. Aquaculture 272S1: S172–S182
 • · C. Massault, B. Hellemans, B. Louro, C. Batargias, J. K. J. Van Houdt, A. Canario, F. A. M. Volckaert, H. Bovenhuis, C. Haley, D. J. de Koning (2009). QTL for body weight, morphometric traits and stress response in European sea bass Dicentrarchus labrax. Animal Genetics (in press).

bat3