Διοίκηση & Όργανα Τμήματος

Διοίκηση και Όργανα Τμήματος

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση, ο πρόεδρος του τμήματος, το συμβούλιο του τμήματος, συνελεύσεις των Τομέων και ο Διευθυντής του Τομέα.

Η  Συνέλευση (Σ), είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης του τμήματος. Απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και από έναν  εκπρόσωπο των μελών ΕΠΤ, των μελών ΕΔΙΠ και των  φοιτητών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκπροσωπεί το τμήμα προεδρεύει της Σ και  μεριμνά την εφαρμογή των αποφάσεων της για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος. Ο πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον  αναπληρωτή πρόεδρο.
Η Συνέλευση των Τομέων  απαρτίζονται από τα μέλη του ΔΕΠ του τμήματος συναφών γνωστικών αντικειμένων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Συγκαλούνται από τον Διευθυντή  του κάθε τομέα  και αποφασίζουν ή εισηγούνται  στην Σ του τμήματος θέματα που αφορούν  στην λειτουργία των εργαστηρίων, την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τομέα και το προσωπικό. Ο Διευθυντής  του  τομέα μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων ή εισηγήσεων του τομέα.

Ο πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος και οι Διευθυντές των τομέων εκλέγονται για διετή και ετήσια θητεία αντίστοιχα. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019 είναι:

Πρόεδρος:  Δρ. Γεώργιος Κατσέλης (Καθηγητής),

Αναπληρωτής πρόεδρος: ο Δρ. Κλάδας Ιωάννης (Καθηγητής),

και Διευθυντές:

Τομέας Α :Αλιευτικής Διαχείρισης Δρ. Θεωδόρου Ιωάννης (Επικ. Καθ.)

Τομέας Β: Υδατοκαλλιεργειών -Μεταποίησης  Δρ. Λογοθέτης Παναγιώτης (Επικ. Καθ.).

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΠ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ Α : Αλιευτικής Διαχείρισης

Δ/ντης Τομέα: Θεοδώρου Ιωάννης

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Χαράλαμπος Γναρδέλλης 26310-58231/302(Εργ)
Γεώργιος Κατσέλης 26310-58237
Ιωάννης Κλαδάς 26310-58230
Αικατερίνη Κριμπένη  2631058254
Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος 26310-58202
Bλασούλα Μπεκιάρη 26310-58436/260(Εργ)
Αλέξιος Ράμφος 26310-58202
Ιωάννης Θεοδώρου

ΤΟΜΕΑΣ Β : Υδατοκαλλιέργειες – Μεταποίηση

Δντης Τομέα: Λογοθέτης Παναγιώτης

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Γεώργιος Χώτος 26310-58230/268/252
Κοσμάς Βιδάλης 26310-58231
Μαρία Μακρή-Σερεμέτη 26310-58204/233
Γρηγόριος Κανλής
Κωνσταντίνος Μπαταργιάς 26310-58424/437
Παναγάγγελος Δενδρινός
Παναγιώτης Λογοθέτης r
Κωνσταντίνος Πούλος 26310-58253