Οργάνωση Σπουδών

Οργάνωση Μαθημάτων

Τα μαθήματα μπορεί να είναι θεωρητικά, εργαστηριακά ή μικτά (δηλαδή εργαστηριακά και θεωρητικά). Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος με την έναρξη των εγγραφών ώστε βάση αυτού να γίνουν οι δηλώσεις των μαθημάτων.

Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία περιοχή του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών, και ο σχετικός με αυτήν προβληματισμός. Σε ορισμένα θεωρητικά μαθήματα προβλέπονται εκτός της διδασκαλίας και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ), οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα. Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν ομαδικές ή ατομικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, εκπαιδευτικές εκδρομές ή έρευνες πεδίου, παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος ή ειδικές διαλέξεις.

Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές σε ομάδες μέχρι των 20 ατόμων περίπου (ανάλογα με το εργαστήριο και τις θέσεις άσκησης), υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται και εθίζονται στην εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος προκειμένου να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, τουλάχιστο κατά 80% των προβλεπομένων ωρών εκτέλεσης τους σύμφωνα με το εξαμηνιαίο πρόγραμμα που καταρτίζει ο διδάσκοντας. Για το σκοπό αυτό, την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Φοιτητές που δεν εγγραφούν σε μια εργαστηριακή ομάδα στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης του εργαστηρίου αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις άσκησης.

Η εγγραφή στα εργαστήρια γίνεται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό συγκεκριμένες μέρες και ώρες που ανακοινώνει. Η τελική τοποθέτηση των φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και των δηλώσεων μαθημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εγγραφές στις εργαστηριακές ομάδες είναι περισσότερες των θέσεων άσκησης και των εργαστηριακών ομάδων που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με απόφαση του συμβουλίου ΤΕΙ και μετά από πρόταση του Προiσταμένου του τμήματος δημιουργούνται νέες ομάδες.

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δευτέρου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι τρία (3) προαπαιτούμενα και σε κάθε προαπαιτούμενο αντιστοιχούν μέχρι δυο (2) εξαρτώμενα μαθήματα. Τα αλληλοσυνδεόμενα με αυτόν τον τρόπο μαθήματα σχηματίζουν αλυσίδες που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα. Ο ολικός αριθμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος και δεν ξεπερνά το 25% των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής, ενώ ο συνολικός αριθμός των αλληλοσυνδεομένων μαθημάτων σε αλυσίδες είναι έως 50% των μαθημάτων.

Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών χαρακτηρίζεται εκτός από τις ώρες διδασκαλίας, με τον προκαλούμενο φόρτο εργασίας (ΦΕ) στον φοιτητή και τις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ). Κάθε τυπικό εξάμηνο σπουδών καθορίζεται σε φόρτο εργασίας 50 ωρών και σε 30 Διδακτικές μονάδες. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 240 ΔΜ από τα Υποχρεωτικά και τα Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα. Οι διδακτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Η διάρκεια της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων είναι 45 λεπτά μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί 15λεπτό διάλειμμα. Η διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και των ασκήσεων πράξης είναι 55 λεπτά και μπορεί να γίνονται χωρίς διάλειμμα μέχρι δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες κατά τη κρίση διδάσκοντα και ανάλογα της φύσης της εργαστηριακής άσκησης.

Ασκήσεις εργαστηρίου ή ασκήσεις πράξεις που γίνονται στο πεδίο, ανάλογα με τη φύση της άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθούν και εκτός των ωρών που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στη περίπτωση αυτή δικαιολογούνται απουσίες σε άλλα εργαστήρια εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί η άσκηση με συμπληρωματικό εργαστήριο ή συμμετοχή του σπουδαστή σε άλλη ομάδα άσκησης.