Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών

Δομή και Περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καθώς και ασκήσεις πράξεις (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση μελετών κλπ), για την απόκτηση γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Κατά το τελευταίο όγδοο (8ο) εξάμηνο, εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε κατάλληλους χώρους εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Τα μαθήματα του τμήματος και το γνωστικό τους περιεχόμενο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

Μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής κ.ά, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών.

Μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας κ.ά. τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος.

Μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων. Τα μαθήματα ειδικότητας, μεταξύ των άλλων καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιευτικής Βιολογίας, της Δυναμικής Ιχθυοπληθυσμών, του Ποιοτικού και Υγιειονομικού ελέγχου των ιχθυηρών κ. ά. στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες τεχνολογικές δεξιότητες.

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει σαν επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου, της Αλιευτικής Νομοθεσίας, της Ιστορίας της Αλιείας, της Επαγγελματικής Δεοντολογίας, της Διασφάλισης Ποιότητας, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομοτεχνικού σχεδιασμού, του Μάρκετινγκ κ.λ.π.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο), περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.

Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να αποκτήσει ο σπουδαστής την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος ειδικότητας και να αναδειχθεί από αυτό η προσωπικότητα του. Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση μιας μελέτης, στην αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας, στην σύνθεση, συγγραφή και παρουσίαση ενός επιστημονικού κειμένου για ένα θέμα που στηρίζεται είτε σε πειραματική συλλογή δεδομένων, είτε σε βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών δεδομένων.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό μέσω προγραμμάτων, του ΟΑΕΔ, ΕΠΕΑΕΚ, και της Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος. Οι χώροι εργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ενδεικτικά είναι: Επιχειρήσεις παραγωγής-εμπορίας, συσκευασίας, μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, Επιχειρήσεις παραγωγής-εμπορίας εξοπλισμού αλιείας-υδατοκαλλιεργειών, Επιχειρήσεις παραγωγής-εμπορίας ιχθυοτροφών, Επιχειρήσεις παραγωγής-εμπορίας διακοσμητικών ψαριών-ενυδρείων, εργαστήρια ή Ινστιτούτα του γνωστικού αντικειμένου, γραφεία μελετών και παροχής Υπηρεσιών του κλάδου, Υπηρεσίες αλιείας και διαχείρισης υδατίνου περιβάλλοντος του Δημοσίου ή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμών, Αλιευτικά σκάφη, Αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κλπ.