Δικαιολογητικά

Αιτήσεις-Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά Σίτισης

1. Έντυπη Αίτηση η οποία χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών & Σπουδαστικής Μέριμνας.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα από Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά Στέγασης

1. Έντυπη Αίτηση η οποία χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών & Σπουδαστικής Μέριμνας.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης για τα εισοδήματα των γονιών και του ιδίου.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, όπου θα αναφέρονται οι γονείς και τα εν ζωή μέλη της οικογένειας και αν τα αδέλφια είναι έγγαμα ή όχι.

4. Βεβαίωση Σχολής ή Τμήματος για όσους έχουν αδελφό/η σπουδαστή/τρια σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή την Κύπρο ή υπηρετούν στις ένοπλες Δυνάμεις.

5. Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

Κύπριοι φοιτητές: Πιστοποιητικό απορίας που εκδίδει το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να έχουν το δικαίωμα σίτισης – στέγασης.

Αλλοδαποί φοιτητές: Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένο και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσής τους για υποτροφία που τους παρέχεται.

Ότι άλλο πιστοποιητικό κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι ενισχύει τη θέση του.

Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αν υποβληθούν σε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα.