Διαδικασίες Μετάβασης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών || Πρόγραμμα Μαθημάτων || Διαδικασίες Μετάβασης || Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου ΖΠΑΥ από φοιτητές του ΤΑΥ

Οι  φοιτητές   1ου εξαμήνου

Οι φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν με την εφαρμογή του νέου προγράμματος (ακ. ετος 2016-2017), θα ακολουθήσουν κανονικά τη δομή και τις προϋποθέσεις του για να αποκτήσουν το πτυχίο τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, νέος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου  =40 και την πτυχιακή).

Για τους  φοιτητές μεγαλύτερου του 2ου εξαμήνου  ισχύουν τα εξής:

1. Για να αποκτήσουν πτυχίο πρέπει να περάσουν 40 τουλάχιστον μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την πρακτική τους άσκηση και σύνολο ECTS τουλάχιστον 240 (ΓΣ 6/16-5-2016, θεμα 2).

2. Από την έναρξη  της εφαρμογής του νέου προγράμματος οι σπουδαστές κατοχυρώνουν, στην καρτέλα βαθμολογίας τον αριθμό των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος που έχουν περάσει.

3. Στην περίπτωση  κατά την οποίαν, ένα  μάθημα του νέου προγράμματος αντιστοιχεί σε περισσότερα μαθήματα του προηγούμενου (βλ. πίνακες Α και Β ), ισχύουν τα εξής :

α) οι  φοιτητές που έχουν ήδη περάσει και τα δυο μαθήμα􀏀α (I, II) τα κατοχυρώνουν με την παλαιά τους ονομασία στην καρτέλα βαθμολογίας.

β) οι φοιτητές που έχουν περάσει ένα από τα δυο μαθήματα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα. Στην καρτέλα καταχωρούνται δύο μαθήματα με τις ονομασίες του παλαιού προγράμματος

γ) η κατοχύρωση των εργαστηρίων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο.

4. Οι φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, τα οποία είναι υποχρεωτικά στην ολότητά τους (υπό την ίδια ονομασία ή την αντίστοιχή της) και για το παλαιό και για το νέο πρόγραμμα (βλ. πίνακα Α) και τα οποία είναι:

Γενική Χημεία, Εισαγωγή στην Ιχθυολογία, Γενική Βιολογία, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Υδροβιολογία Ι, Υδροβιολογία ΙΙ,  Αναλυτική Χημεία, Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες,  Χημική Ωκεανογραφία, Βιοστατιστική, Αλιευτική Βιολογία, Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων,  Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργείων, Αλιευτική Τεχνολογία, Νομοθεσία, Εκτροφές Ιχθυών Γλυκού Νερού, Εκτροφές Ιχθυών Θαλάσσης,  Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική και  Τεχνολογία Επεξεργασίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αλιευμάτων Ι.

5. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του νέου προγράμματος (βλ. πίνακες Β και Γ) ανήκουν (μόνο για τους  φοιτητές μεγαλύτερου του 2ου εξαμήνου), στην κατηγορία των επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων οι φοιτητές θα συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο (έως τα 40 τουλάχιστον και 240 ECTS) αριθμό των μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου τους με οποιαδήποτε άλλα μαθήματα του νέου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αντιστοιχούν στα ήδη κατοχυρωμένα μαθήματα στη καρτέλα βαθμολογίας τους.

6. Σε καθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει εως 42 ώρες /εβδομάδα

7. Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 32 μαθήματα.

8. Η πτυχιακή εργασία δεν μπορεί να παρουσιαστεί πριν από το τέλος του 8ο εξαμήνου των σπουδών τους.

Για όλους τους φοιτητές:

Στα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) οι θέσεις φοιτητών  αφορούν στο  50% των φοιτητών του εξαμήνου αναφοράς και η επιλογή προτεραιότητας αυτών  θα γινεται με βάση την μεγαλύτερη μέση βαθμολογία δεκα (10)  μαθημάτων  προηγούμενων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής έχει πετύχει  την μεγαλύτερη βαθμολογία  (ΓΣ 6/16-5-2016, θεμα 2).