Πρόγραμμα Μαθημάτων

Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  (εφαρμογή ακαδ. έτος 2016-2017)

Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών || Πρόγραμμα Μαθημάτων || Διαδικασίες Μετάβασης || Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου ΖΠΑΥ από φοιτητές του ΤΑΥ

Πρόγραμμα Μαθημάτων (more details…)

Α’ Εξάμηνο

ECTS
ΜΓΥ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΓΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ  ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3,5
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Β’ Εξάμηνο

ECTS
ΜΓΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΕΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΕΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΕΥ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ II: ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΔΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Γ’ Εξάμηνο

ECTS
ΜΕΥ ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ΜΕΥ ΦΥΣΙΚΗ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΕΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΕΥ ΟΡΑΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΓΥ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ΜΕ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Δ’ Εξάμηνο

Δ.Μ.
ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΓΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΓΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ΜΕΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4,5
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Ε’ Εξάμηνο

ECTS
ME ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
MEY ΡΥΠΑΝΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
ME ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
ME ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
MEY ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5,5
ME ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

ΣΤ’ Εξάμηνο

ECTS
ME ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ME ΠΡΑΓΩΓΗ ΓΟΝΟΥ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
MEY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
MEY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ & ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΔΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΜΕΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΜΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Ζ’ Εξάμηνο

ECTS
ΔΟΝΑ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6
ΜΕΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΜΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΔΟΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΜΕΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Eπιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2/4 6
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 0

Η’ Εξάμηνο

ECTS
(ΠΡΑΚΤ01) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 10
(ΠΤΥΧ01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 20