Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών

Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  (εφαρμογή ακαδ. έτος 2016-2017)

Δομή & Περιεχόμενο Σπουδών || Πρόγραμμα Μαθημάτων || Διαδικασίες Μετάβασης || Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου ΖΠΑΥ από φοιτητές του ΤΑΥ

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα μας στο Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Κατά την διάρκεια των πρώτων επτά εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Κατά το τελευταίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε κατάλληλους χώρους εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και εκπονείται η πτυχιακή εργασία.

Τα μαθήματα του τμήματος και το γνωστικό τους περιεχόμενο, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Στα μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Γενικής Βιολογίας, της Βιοστατιστικής, της Πληροφορικής κ.ά, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών.
  • Στα μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις, που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα της Υδροβιολογίας, της Φυσιολογίας Υδρόβιων Οργανισμών, της Βιολογίας των Ψαριών και των Υδρόβιων Ασπονδύλων, της Γενετικής, της Ιχθυοπαθολογίας κ.ά. τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος.
  • Στα μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων. Τα μαθήματα ειδικότητας, μεταξύ των άλλων καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιευτικής Βιολογίας, του Ποιοτικού και Υγειονομικού ελέγχου αλιευμάτων κ. ά. στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες τεχνολογικές δεξιότητες.
  • Στα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει σαν επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως Νομοθεσία, Γενική Λογιστική, ο Προγραμματισμός Οργάνωση & Διακίνηση Παραγωγής, κτλ.

Για την απόκτηση πτυχίου, ο σπουδαστής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 40 μαθήματα και την πτυχιακή του εργασία.

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προτείνεται στους σπουδαστές του Τμήματος από ένα Προαιρετικό Μάθημα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η βαθμολογία των προαιρετικών μαθημάτων δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του Πτυχίου του σπουδαστή, αλλά αναφέρεται στο Παράτημα Διπλώματος του.