Προκήρυξη θέσεων ΠΑ 2020-2021 Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην ΤεχνΑλΥδ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Οι διαθέσιμες θέσεις πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης είναι δεκαπέντε (15) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

  • Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:                     01/12/2020 και μετά
  • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:                         το αργότερο 31/10/2021

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  • Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αίτηση α) Έναρξης και β) Χρηματοδότησης Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτονται)
  • Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)

στη Γραμματεία του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καθημερινά από 12/10/2020 έως και τις 27/10/2020.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας.