Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης της από 15/09/2020 προκήρυξης αιτούντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των ενστάσεων από τους φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών», MIS 5030937, που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση.

Με δεδομένο ότι o αριθμός των θέσεων της ΠΑ που εγκρίθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την περίοδο αυτή ανέρχεται στις είκοσι  (20), δεν απαιτήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών από την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη και ενεργοποιούνται όταν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των διαθέσιμων θέσεων, αλλά ακολούθησε η κατάταξή τους στη λίστα του παρακάτω πίνακα, ο οποίος είναι και ο οριστικός.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Α/Α ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ
1 11959
2 12184
3 12068
4 12191
5 12268

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κοσμάς Λ. Βιδάλης Καθηγητής