Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης της από 01/06/2020 προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2019-2020 του Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην Τεχ.Αλ.Υδ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΖΠΑΥ) (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλαν αίτηση 4 φοιτητές.

Με δεδομένο ότι o αριθμός των θέσεων της ΠΑ που εγκρίθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την περίοδο αυτή ανέρχεται στις έξι (6), δεν απαιτήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών από την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη και ενεργοποιούνται όταν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των διαθέσιμων θέσεων, αλλά ακολούθησε η κατάταξή τους στη λίστα του παρακάτω πίνακα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών θα υπάρξει προθεσμία πέντε (5) ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Α/Α Α.Μ
1 11707
2 11750
3 12193
4 12261

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κοσμάς Λ. Βιδάλης

Καθηγητής