Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. Έτους 2019-2020 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση έξι (6) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2020

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/12/2020

Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι συνολικά 580,80€/μήνα (269,89€/μήνα από την πράξη και 310,91€ από τον φορέα απασχόλησης). Οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται από την πράξη, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην Γραμματεία του Τμήματος.

Διαβάστε αναλυτικά στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Attachments