Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-2020 για φοιτητές πρώην ΤεχνΑλΥδ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση δεκατεσσάρων (14) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα: 

(Πιθανή) Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:                     01/04/2020 και μετά

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:                                     Το αργότερο 31/10/2020

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Αίτηση α) Έναρξης και β) Χρηματοδότησης Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτονται)
  3. Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)

στη Γραμματεία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καθημερινά από 04/02/2020 έως και τις 18/02/2020.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, την 19η Φεβρουαρίου 2020. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί την 25η Φεβρουαρίου 2020.