Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture”

Πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture “


Τρίτη, 21-1-2020


Την Τρίτη, 21-1-2020 και ώρα 11:00, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (του πρώην ΤΑΥ ΤΕΙ ΔΕ) κ. Φωτοδήμας Ιωαννης θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture»

με θέμα:

“Πειραματική συγκριτική διερεύνηση σε ελεγχόμενο περιβάλλον των βασικών βιολογικών παραμέτρων των αρπακτικοειδών κωπηποδων των γενων Tisbe & Tigriopus”

Η παρουσίαση θα γίνει στo εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτού του Τμήματος ΖΠΑΥ στο Μεσολόγγι.

Η Εξεταστική Επιτροπή

Χώτος Γεώργιος, καθηγητής (επιβλέπων)

Ράμφος Αλέξιος, αναπλ. καθηγητής

Δενδρινός Παναγάγγελος, επικ. καθηγητής


Την Τρίτη, 21-1-2020 και ώρα 13:00, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (του πρώην ΤΑΥ ΤΕΙ ΔΕ) κ. Καραμπούλα Χαραλαμπία θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture»

με θέμα:

“Περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας”

Η παρουσίαση θα γίνει στo εργαστήριο Εφαρμοσμένης οικολογίας υδάτινων συστημάτων του Τμήματος ΖΠΑΥ στο Μεσολόγγι.

Η Εξεταστική Επιτροπή

Κατσέλης Γεώργιος, καθηγητής (επιβλέπων)

Βιδάλης Κοσμάς, καθηγητής

Ράμφος Αλέξιος, αναπλ. καθηγητής


Τρίτη, 4-2-2020


Την Τρίτη, 4-2-2020 και ώρα 10:00, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (του πρώην ΤΑΥ ΤΕΙ ΔΕ) κ. Δουβή Ξανθίππη θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture»

με θέμα:

“Βελτιστοποίηση συνθηκών επεξεργασίας και ποιότητας αλατισμένων – αποξηραμένων και με άρωμα καπνού φιλέτων τσιπούρας (Sparus aurata) με χρήση της μεθοδολογίας επιφάνειας απόκρισης”

Η παρουσίαση θα γίνει στo εργαστήριο Επεξεργασίας Ιχθυρών του Τμήματος ΖΠΑΥ στο Μεσολόγγι.

Η Εξεταστική Επιτροπή

Μακρή Μαρία, αναπλ. καθηγήτρια (επιβλέπων)

Μουτοπουλος Δημ., αναπλ. καθηγητής

Κανλής Γρηγ., αναπλ. καθηγητής