Πρόσκληση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση δεκαέξι (16) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεωτικής διάρκειας έξι συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

  •  (Πιθανή) Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/03/2020 και μετά

  • Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:  Το αργότερο 31/10/2020

 Η μηνιαία αμοιβή κάθε  ασκούμενου θα είναι συνολικά 580,80€/μήνα (269,89€/μήνα από την πράξη και 310,91€ από τον φορέα απασχόλησης). Οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται από την πράξη, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην Γραμματεία του Τμήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των διαθέσιμων θέσεων, η Επιτροπή τις αξιολογεί με κριτήρια:

  • Α) Το μέσο όρο της επίδοσης των αιτούντων φοιτητών στα δέκα (10) μαθήματα που έχουν επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία (κριτήριο αριστείας) και
  • Β) Τον αριθμό ECTS που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς (κριτήριο τελειόφοιτου).

Ο συνολικός αξιολογικός βαθμός γίνεται βάσει της σχέσης:

 Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (από τη Γραμματεία του Τμήματος)

  2. Αίτηση α) Έναρξης και β) Χρηματοδότησης Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτονται)

  3. Βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον εργοδότη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (επισυνάπτεται)

στη Γραμματεία του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καθημερινά από 03/12/2019 έως και τις 17/12/2019.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις θα επαναληφθεί νέα προκήρυξη αρχές Φεβρουαρίου 2020.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, την 18η Δεκεμβρίου 2019.

Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί την 10η Ιανουαρίου 2020.