Ανάδειξη – Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών στα όργανα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών παρακαλούνται  να υποδείξουν στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, σε εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα του ν. 4485/2017 και του άρθρου 9 παρ. 4 της Υπουργικής Απόφασης 191014/Ζ1/13-11-2017 (ΦΕΚ Β 3969/13-11-2017).

Οι ανωτέρω εκπρόσωποί των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (παρ. β, άρθρο 2, του ν 4485/2017), με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά.

Το δικαίωμα αυτό το έχουν:

  • α) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,
  • β) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και
  • γ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο >>Εδώ…<<<.