Ενημέρωση Φοιτητών για διαδικασίες λήψης Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του καταργηθέντος με το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ. Α΄7-5-2019) Τμήματος Τεχνολογίας  Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που μεταφέρθηκε αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 43 του παραπάνω Νόμου ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη τίτλου σπουδών, προσαυξημένη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα ( σύνολο 12 εξάμηνα) και ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα πρέπει έως τις 15-9-2019, εάν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους ή διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ σχετική αίτηση όπου θα αναφέρουν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο οποίο έχουν ενταχθεί και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του συγκεκριμένου Τμήματος.

Η αίτηση είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ.

Δείτε τις Προϋποθέσεις και τους Όρους για την Απόκτηση Πτυχίου Ζωικής παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΖΠΑΥ) από δικαιούχους φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) >>>Εδώ…<<<

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ