Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος ΤΕΧΝ.ΑΛ.ΥΔ. 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

“Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια”

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

(Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Π.Μ.Σ.: 1696. τ. Β΄/16.05.18)

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» σε συνέχεια της υπ. αρ.  απόφασης της Συνέλευσης 11/10-10-2018 του τμήματος  Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας

 

Ανακοινώνει:

 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια».

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2019.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και οδηγούν στη λήψη  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»  έως δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στη Γραμματεία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτότυπων), με σχετική αρίθμηση, τα οποία αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και η έλλειψή τους αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
 4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 7. Αναγνωρισμένο δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης (Επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας (για τους ημεδαπούς και τους αλλοδαπούς). Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.
 9. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.

 

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.).
 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.

 

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα ελέγξει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, θα καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη και θα συντάξει τελικό πίνακα αξιολόγησης με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

(α) Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

(β) Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 20%.

(γ) Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%.

(δ) Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%, και

(ε) Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας 26310 58353  κ. Κωστίνη Μαρία, από 8.30-15.30,  e-mail: ydad@teimes.gr).

 

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 30/11/2018. Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει έως την 31/12/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.tay.teiwest.gr/msc/

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Ράμφος Αλέξιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο [ Εδώ… ].